ZAPISZ SIĘ

PREAMBUA:

Jako misja służąca narodowi Żydowskiemu i wspólnota chrześcijańska złożona zarówno z wyznawców żydowskich, jak i z narodów, potępiamy działania Hamasu i jego sympatyków oraz jesteśmy poruszeni przerażającymi wydarzeniami, które wydarzyły się 7 października 2023 roku i trwają do dziś.

Apelujemy o podjęcie skutecznych działań mających na celu usunięcie śmiertelnej obecności terrorystów z Hamasu, uwolnienie zakładników, zabezpieczenie granic Izraela oraz ochronę niezaangażowanych Palestyńczyków w Strefie Gazy i innych częściach Izraela przed złem terrorystów islamskich.

Modlimy się aby pokój i bezpieczeństwo zapanowały w regionie.

Potwierdzamy również naszą wiarę w Boga Abrahama, Izaaka i Jakuba, w Jego Mesjasza, Jezusa, Ducha Świętego oraz w Pismo Święte.  

Znajdujemy w Nich prawdę i wskazówki dotyczące wszystkich obszarów życia, włączając w to obecną wojnę między Izraelem a Hamasem.

Następujące oświadczenia wyrażają te fundamentalne przekonania, które będą kierować naszymi modlitwami i wysiłkami w tym trudnym okresie. 

Zachęcamy wszystkich, którzy podążają za Mesjaszem Jezusem, aby zrozumieli i przyjęli niniejsze oświadczenia.

 

AFIRMACJE:

1. Biblia naucza, że Bóg powołał do istnienia naród żydowski, dając ziemię Izraela jako ich prawowite dziedzictwo (Rodzaju 15:18–21, 17:1–6; Jozuego 15:4–7; Rzymian 11:29).

2. Biblia naucza, że Bóg obiecał błogosławieństwo ludowi żydowskiemu i wybrał swoich ludzi, aby byli światłem i świadkami Jego prawdy między narodami (Rodzaju 12:3; Izajasza 44:8, 60:3).

3. Biblia naucza, że Bóg pozostanie wierny ludowi żydowskiemu wypełniając swoje przymierza i obietnice (Jeremiasza 31:35–37; Rzymian 11:28–29).

4. Biblia naucza, że Szatan szukał i będzie nadal szukać sposoby, aby zniszczyć naród żydowski, ale ostatecznie zawiedzie (Daniela 10:18–21, 12:1–4; Zachariasza 12:9–12, 14:2–3).

5. Biblia naucza, że Izrael w końcu czasów przyjmie Ewangelię przez Jezusa Mesjasza, który powróci, aby panować z Jerozolimy jako Król (Rzymian 11:25–36; Zachariasza 12:10, 14:9–19, Mateusza 23:37–39).

6. Biblia wzywa wszystkich do modlitwy o pokój Jerozolimy (Psalm 122:6).

7. Biblia naucza, że narody wierzące w Jezusa, "którzy byli niegdyś daleko od społeczności Izraela i jego obietnic [ale] zostali dołączeni przez krew Chrystusa", powinni utożsamiać się z ludem Izraela, dzieląc ich brzemiona, troski i wyzwania (Rzymian 11:17; Efezjan 2:12; Psalm 122:8–9).

8. Biblia wzywa wierzących do miłości i dawania świadectwa ludowi żydowskiemu oraz pociechy tym, którzy opłakują, szczególnie tym, których bliscy zostali zamordowani lub porwani (Rzymian 11:11, 12:15; Mateusza 25:31–40).

 

PODSUMOWANIE

W tym krytycznym czasie w historii Izraela, my jako organizacja służąca ludowi żydowskiemu, jesteśmy zobowiązani do jednoznacznego oświadczenia tych twierdzeń. 

Zapraszamy Cię do dołączenia do nas w poparciu dla Izraela w tym trudnym czasie. 

STANOWISKO DOTYCZĄCE WOJNY IZRAELA Z HAMASEM.

MISJA POŚLIJ MNIE Z IZRAELEM!

Sprawdź nas: